Privacy Statement

Hoe gaan wij om met uw privacy?

Hieronder vindt u de privacy statement van G&G Bedrijfsstrategie. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. 

G&G Bedrijfsstategie, gevestigd aan Fruitier de Talmaweg 15, 8435 WE Donkerbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ggbedrijfsstrategie.nl

Fruitier de Talmaweg 15, 8435 WE Donkerbroek

T 0516 743001 / M +31620445662

welkom@ggbedrijfsstrategie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

G&G Bedrijfsstrategie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen (bijvoorbeeld doordat u een profiel op deze website aanmaakt, in correspondentie en telefonisch) of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens en heeft niet de intentie gevoelige gegevens te verwerken en gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u vermoedt dat wij zonder toestemming van de ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@ggbedrijfsstrategie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

G&G Bedrijfsstrategie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen
 • Uitvoeren van onze dienstverlening
 • Nakomen wettelijke verplichtingen en beroepsregels
 • Facturatie
 • Marketing en business development
 • Gebruik en verbetering van onze website
 • U op de hoogte houden van en uit te nodigen voor onze events
 • Tevredenheidsonderzoeken
 • Sollicitaties en recruitment

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Vanwege een wettelijke verplichting;
 • Met uw toestemming;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming

G&G Bedrijfsstrategie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

G&G Bedrijfsstrategie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Delen van persoonsgegevens met derden

G&G Bedrijfsstrategie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers. Dat doen wij met Google Analytics. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd en wij delen de gegevens niet met Google.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

G&G Bedrijfsstrategie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door G&G Bedrijfsstrategie. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking of de intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@ggbedrijfsstrategie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

G&G Bedrijfsstrategie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

G&G Bedrijfsstrategie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via welkom@ggbedrijfsstrategie.nl

Contact met ons opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: welkom@ggbedrijfsstrategie.nl

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.